PHP取二进制文件头快速判断文件类型

<?php
/*文件扩展名说明
 *7173     gif
 *255216    jpg
 *13780    png
 *6677     bmp
 *239187    txt,aspx,asp,sql
 *208207    xls.doc.ppt
 *6063     xml
 *6033     htm,html
 *4742     js
 *8075     xlsx,zip,pptx,mmap,zip
 *8297     rar  
 *01      accdb,mdb
 *7790     exe,dll      
 *5666     psd
 *255254    rdp
 *10056    bt种子
 *64101    bat
 */

  /*PHP取二进制文件头快速判断文件类型*/
  $files = array(
    'c:\1.jpg',
    'c:\1.png',
    'c:\1.gif',
    'c:\1.rar',
    'c:\1.zip',
    'c:\1.exe',
  );
	
  foreach ($files AS $file) {
    $fp = fopen($file, "rb");
    $bin = fread($fp, 2); //只读2字节
    fclose($fp);
    $str_info = @unpack("C2chars", $bin);
    $type_code = intval($str_info['chars1'].$str_info['chars2']);
    $file_type = '';
    switch ($type_code) {
      case 7790:
        $file_type = 'exe';
        break;
      case 7784:
        $file_type = 'midi';
        break;
      case 8075:
        $file_type = 'zip';
        break;
      case 8297:
        $file_type = 'rar';
        break;
      case 255216:
        $file_type = 'jpg';
        break;
      case 7173:
        $file_type = 'gif';
        break;
      case 6677:
        $file_type = 'bmp';
        break;
      case 13780:
        $file_type = 'png';
        break;
      default:
        $file_type = 'unknown';
        break;
    }

    echo $file , ' type: <b>', $file_type, '</b> code:<b>', $type_code, '</b><br />';
  }

《PHP取二进制文件头快速判断文件类型》有1个想法

 1. 我建立一个图片数据库,其中有些图片原是GIF,被修改为JPG后缀。手工不好筛选,就找到你这儿,正好解决我的问题。非常感谢!!!

发表评论

电子邮件地址不会被公开。